Algemene Voorwaarden

OMBRE BEAUTY®

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Algemeen

1.1   DezeAlgemeneVoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle overeenkomsten met betrekking tot de verkoop en levering van producten via de internetsite van Ombre Beauty.

1.2   Het accepteren van aanbiedingen of het plaatsen van bestellingen op de internetsite van Ombre Beauty betekent dat de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaardenwordtaanvaard.

Overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot de elektronische handtekening wordt eraan herinnerd en erkennen de partijen uitdrukkelijk dat de validatie van het bestelformulier onder de voorwaarden voorzien in deze AV een elektronische handtekening uitmaakt, die tussen de Partijen dezelfde waarde heeft als een handgeschreven handtekening, en als bewijs geldt van het geheel van de bestelling en de opeisbaarheid van de sommen die verschuldigd zijn voor de uitvoering van de desbetreffende bestelling.

1.3   Ombre Beauty wijst eventuele algemene (inkoop) voorwaarden van de Ondernemer uitdrukkelijk van de hand.

1.4   Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven.

1.5   Privacy beleid maakt integraal deel uit van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 2. Definities

2.1   De online winkel van OMBRE ACADEMY Nederland www.ombre-beauty.com (\”Online Website\”), is een e-commerce website, toegankelijk via het Internet, en open voor elke gebruiker van dit netwerk. De Online Website wordt beheerd door Ombre Academy (“Ombre Beauty”)

OMBRE ACADEMY
t.a.v. Ombre Beauty
Markt 21, 6211CJ Maastricht
Nederland
E-mail Klantendienst: info@ombre-beauty.com

2.2   Ondernemer: de rechtspersoon of natuurlijke persoon (BTW plichtig) – die met Ombre Beauty de Overeenkomst heeft gesloten.

2.3   Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden (“AV”)

2.4   Overeenkomst: overeenkomst strekkende tot de levering van de producten door Ombre Beauty aan de Ondernemer.

2.5   Schriftelijk: op schrift, per e-mail.

2.6   Producten: de producten die door Ombre Beauty op haar internetsite worden aangeboden.

2.7   Intellectuele Eigendom: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten.

Artikel 3. Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1   Alle aanbiedingen vanOmbre Beauty, alsmede de door Ombre Beauty opgegeven prijzen, vergoedingen entermijnen, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

3.2   Een Overeenkomst komt slechts tot stand nadat een aanvraag of bestelling van of namens de Ondernemer door Ombre Beauty schriftelijk is bevestigd. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn de administratieve gegevens van Ombre Beauty beslissend en bindend voor de inhoud van de Overeenkomst en dienen deze gegevens als bewijs van de Overeenkomst.

3.3   Ombre Beauty heeft te allen tijde het recht om een bestelling zonder opgave van redenen te weigeren, het geen de Ondernemer door Ombre Beauty zo spoedig mogelijk zal worden meegedeeld.

3.4   De Ondernemer garandeert dat de door hem of haar in de aanvraag aan Ombre Beauty opgegeven informatie juist en volledig is.

Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst

4.1   Ombre Beauty zal zich inspannen de Overeenkomst zorgvuldig en naar behoren uit te voeren, overeenkomstig de met de Ondernemer schriftelijk vastgelegde afspraken.

4.2   Kennelijke (schrijf)fouten en vergissingen op de internetsite en/of in de bevestigings e-mail binden Ombre Beauty niet.

4.3   Ondernemer zal wijzigingen van adres- en andere persoons gegevens, uiterlijk veertien (14) dagen voor ingang van de betreffende wijziging melden aan Ombre Beauty, door middel van het hiervoor contact formulier op www.ombre-beauty.com/contact . Alle gevolgen die voortvloeien uit niet tijdige melding van (adres) wijzigingen of verkeerd opgeven van de adres, komen geheel voor rekening en risico van de Ondernemer.

4.4   De Foto’s en teksten die de Producten illustreren, vallen niet onder de overeenkomst. Minimale variaties in voorstelling van de Producten brengen geen aansprakelijkheid mee ten aanzien van Ombre Beauty en hebben geen invloed op de geldigheid van de verkoop.

Artikel 5. Levering

5.1   Alle door Ombre Beauty genoemde (leverings) termijnen worden bijbenadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de Overeenkomst aan de Ombre Beauty bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn.

5.2   Overschrijding van de door Ombre Beauty opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de Ondernemer nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit desbetreffende Overeenkomst dan wel daarmee samenhangende Overeenkomst.

5.3   Alle bestellingen naar Nederland worden verstuurd met PostNL, TNT Express of DPD op werkdagen van Maandag t/m Vrijdag (behalve feestdagen) De bestellingen die op Zaterdag of Zondag worden geplaatst worden volgende maandag verwerkt. De standaard leveringskosten bedragen 8,50 € voor Aangetekend + Vrachtverzekering tot 100,00€.

5.4   Alle bestellingen naar België worden verstuurd met Bpost of DPD op werkdagen van Maandag t/m Vrijdag (behalve feestdagen) De bestellingen die op Zaterdag of Zondag worden geplaatst worden volgende maandag verwerkt. De standaard leveringskosten bedragen 8,50 € voor Aangetekend + Vrachtverzekering tot 500,00€.

5.5   De Ondernemer kan ook ervoor kiezen om de producten op te halen bij Ombre Beauty kantoor. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

5.6   Ombre Beauty verzendt een Factuur bij het verzenden van het pakket.

5.7   De producten die in voorraad zijn zullen binnen een termijn van 1 tot 4 werkdagen aangeboden worden op uw leveringsadres.

5.8   De producten die niet in voorraad zijn zullen niet geleverd worden en u zal zo spoedig mogelijk worden terugbetaald ten belope van het bedrag van de desbetreffende producten.

5.9   De risico’s verbonden aan verlies, diefstal of beschadiging van de producten zijn te uwer laste zodra deze producten zijn geleverd.

5.10   Op de dag dat het pakket de opslagplaats verlaat ontvangt u per e-mail een track & trace nummer dat u toelaat om uw pakket online te volgen. U ontvangt eveneens een e-mail met de factuur betreffende uw bestelling. De factuur vermeldt het detail van de leveringskosten en de BTW.

5.11   Uw bestelling wordt aan uzelf aangeboden, of aan elke andere persoon die aanwezig is op het leveringsadres. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg zou kunnen zijn van de ontvangst van uw bestelling door eender welke andere persoon aanwezig op het leveringsadres. Als er niemand uw bestelling in ontvangst kan nemen op het tijdstip van de levering, wordt een bericht van aanbieding achterlaten. Dit document vermeldt het postadres waar u uw producten kunt ophalen, en een telefoonnummer, opdat u een leveringstijdstip kunt afspreken met de vervoerder. Uw producten blijven gedurende 14 dagen na het tijdstip van levering voor u beschikbaar. Na deze termijn zullen de producten, in voorkomend geval, naar de opslagplaats worden teruggezonden. Als deze producten bij de courier bedrijf niet meer te traceren zijn is de Ondernemer zelfverantwoordelijk dit geschil op te lossen en/of verzekeringszaken aan te spreken met de Bpost, PostNL, TNT Express of DPD. In geval dat producten weer bij Ombre Beauty terug worden geleverd, kan u ons contacteren teneinde een nieuwe levering op uw kosten te organiseren.

Artikel 6. Prijzen

6.1   Alle prijzen en tarieven zijn in euro’s exclusief BTW, de vermelde verzendkosten en eventuele andere heffingen van overheidswege opgelegd ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

6.2   Alle prijzen en tarieven genoemd op de internetsite en mailings van Ombre Beauty zijn onder voor behoud van prijs wijzigingen, programmeer-en typefouten.

Artikel 7. Betaling

7.1   Tenzij anders overeengekomen, vindt betaling aan Ombre Beauty van de verschuldigde prijs door de Ondernemer plaats door middel van een betaling per online betalingsopdracht. DeOndernemer heeft niet de bevoegdheid tot verrekening. Ombre Beauty kan de betalingsvoorwaarden wijzigen indien Ombre Beauty van mening is dat de financiële positie of het betalingsgedrag van de Ondernemer of de aard van de relatie met de Ondernemer hiertoe aanleiding geven.

7.2   Betalingen kunnen worden uitgevoerd per creditcard (Mastercard of VISA), via iDeal of Bancontact of met een Ombre Beauty Giftcard. Alle bestellingen dienen door de Ondernemer te worden betaald, volgens de door de Ondernemer gekozen betaalmethode. Mocht de Ondernemer kiezen voor iDeal of Bancontact dan wordt de volledige aankoopprijs door de Ondernemer vooruitbetaald.

7.3   Ombre Beauty is gerechtigd om de nakoming van verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten in geval van toerekenbare niet-nakoming door de Ondernemer van zijn verplichtingen op grond van de Overeenkomst.

7.4 Indien de betaling door Ondernemer geschiedt per creditcard, geldt het volgende. De verstrekte Creditcard gegevens worden nagetrokken voordat de betaling geschiedt. Producten worden alleen verzonden naar het adres dat tijdens de bestelling door de Ondernemer op de internetsite van Ombre Beauty wordt opgegeven als zijnde het adres van de creditcardhouder.

7.5   Nadat de betalingswijze op de Online Website is gevalideerd (indien van toepassing door het verstrekken van zijn kaartnummer en de vervaldatum), wordt een samenvatting van de bestelling van de Koper, die kan worden afgedrukt en opgeslagen, getoond, met onder meer vermelding van de referenties van de bestelling. Een bevestigings e-mail wordt aan de Koper gestuurd bij de registratie van zijn bestelling, en deze bevat onder meer de volgende informatie

–   Identiteit en contactgegevens van de verkoper;
–   Referenties van de bestelling;
–   Samenvatting van de bestelling en essentiële kenmerken van het/de Product(en);
–   Termijnen, kosten en eventuele leveringsbeperkingen;
–   Mogelijke afhaling in Ombre Beauty,
–   Totale bedrag van de bestelling, inclusief belastingen en inclusief verzendkosten;
–   Bevestiging van betaling.

7.6   Op bepaalde Producten die op de Online Website verkocht worden, kan een contractuele garantie van toepassing zijn, waarvan de duur en de voorwaarden aangegeven zijn op de pagina van het/de desbetreffende Product(en).

Artikel 8. Ontbinding

8.1   Tenzij anders overeengekomen, vindt betaling aan Ombre Beauty van de verschuldigde prijs door de Ondernemer plaats door middel van een betaling per online betalingsopdracht. DeOndernemer heeft niet de bevoegdheid tot verrekening. Ombre Beauty kan de betalingsvoorwaarden wijzigen indien Ombre Beauty van mening is dat de financiële positie of het betalingsgedrag van de Ondernemer of de aard van de relatie met de Ondernemer hiertoe aanleiding geven.

Artikel 9. Conformiteit en Garantie

9.1   De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften

9.2   Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

9.3   De Ondernemer heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de Overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de Ondernemer Ombre Beauty daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen. Bij gebreke hiervan vervalt elke aanspraak ter zake.

9.4   Productafbeeldingen hoeven niet altijd overeen te komen met het uiterlijk van de geleverde producten. In het bijzonder kunnen er na assortiment vernieuwingen van de fabrikant wijzigingen optreden in het uiterlijk en de verpakking van de producten. De Ondernemer kan geen klachten indienen over geconstateerde gebreken als het deze wijzigingen in het product betreffen

9.5   Elke aanspraak van de Ondernemer ter zake van geleverde producten vervalt bovendien, indien: – de producten niet (meer) te identificeren zijn als zijn de afkomstig van Ombre Beauty;- de gebreken (mede)het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig(e) en/of onjuist(e) gebruik/ behandeling, gebruik en/of opslag of onderhoud van de producten; – Ombre Beauty niet terstond door de Ondernemer in de gelegenheid is gesteld de reclames te onderzoeken en haar verplichtingen na te komen; – de Ondernemer niet, niet-tijdig of niet behoorlijk heeft voldaan aan de nakoming van enige op hem rustende verplichting

9.6   Indien is aangetoond dat de producten niet aan de Overeenkomst beantwoorden, heeft Ombre Beauty de keuze hetzij de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te herstellen, hetzij te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daar van te restitueren. Op deze nieuwe levering zijn deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing.

9.7   Klachten over gebreken verjaren in ieder geval een jaar na het tijdstip van afleveren van producten.

9.8   De kosten voor het terug zenden van producten zijn voor rekening van de Ondernemer.

9.9   De Ondernemer kan een klacht betreffende Ombre Beauty producten of diensten formuleren door contact op te nemen met de klantenservice. Wij doen het nodige om je klacht binnen de 14 dagen te behandelen.

Artikel 10. Gebruik website

10.1   Alle Intellectuele Eigendomsrechten, waar onder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechtenen databankrechten, op de informatie, teksten, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op de website en op lay-out en vormgeving van de website rusten bij Ombre Beauty en/of haar licentiegevers. De Ondernemer en gebruikers van deze website erkennen deze rechten en garanderen dat zij zich zullen onthouden van iedere inbreuk daarop, waaronder mede wordt verstaan het maken van kopieën van de website anders dan technische kopieën benodigd voor het gebruik van de website (laden en in beeld brengen)

10.2   De informatie op de website wordt door Ombre Beauty met voortdurende zorgen aandacht samengesteld en Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleendaande op de websiteaangeboden informatie.Ombre Beauty aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie en/of schade tengevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.

10.3   De website bevat hyperlinks naar andere websites die door derden worden Ombre Beauty heeft geen enkele invloed op de informatie, producten en diensten vermeld op deze websites en aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van deze website.

10.4   Ombre Beauty draagt geen verantwoordelijkheid voorfoto’s, beschrijvingen en andere voorlichtingsmateriaal op de website, die door derden zijn uitgegeven.

10.5   Ombre Beauty garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mailsof andere elektronische berichten tijdig worden ontvangenen verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voorde gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking van aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten.

10.6   De door Ombre Beauty opgeslagen versie van de desbetreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door deOndernemer.

Artikel 11. Plichten van de Ondernemer

11.1 Indien de Ondernemer via de internetsite een account bij Ombre Beauty aanvraagt, verschaft Ombre Beauty na controle en akkoord bevinding aan de Ondernemer een gebruikersnaam en wachtwoord. Deze gegevens zijn strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor het gebruik door de desbetreffende gebruiker die zich heeft aangemeld.

11.2   Ombre Beauty is een Business to Business Only site. Daarom is het verplicht om een btw-nummer te vermelden bij de aanmelding voor een gebruikersaccount. De Ondernemer garandeert dat de opgegeven btw-nummer en bedrijfsgegevens naar waarheid is ingevuld.

11.3   De Ondernemer garandeert dat de betreffende gebruiker bevoegd is tot het doen van bestellingen namens de Ondernemer.

11.4   De Ondernemer ziet erop toe dat de gebruiker de gebruikersnaam en het wachtwoord strikt vertrouwelijk zal gebruiken en niet aan derden zal verstrekken. Ombre Beauty mag ervan uitgaan dat als een gebruiker zich aanmeldt onder bedoelde gebruikersnaam en wachtwoord, dat het de handelingsbevoegde gebruiker betreft van de Ondernemer.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1   Alle wijzigingen op de verpakking en bijsluiters dienen te worden opgevolgd. Voor afwijkend gebruiken / of hantering daarvan wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

12.2   Ombre Beauty is, behoudens opzet en grove schuld, op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ontstaan tengevolge van de onjuistheid en/of onvolledigheid en/of onrechtmatigheid van de inhoud van de internetsite, het (onjuiste) gebruik van de internetsite door de Ondernemer en het verstrekken van onjuiste gegevens door de Ondernemer. Ombre Beauty is voorts, behoudens opzet en grove schuld, op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ontstaan tengevolge van de door haar geleverde producten en/of enige tekortkoming bij de uitvoering van de Overeenkomst of het schenden van enige andere verplichtingen jegens de Ondernemer.

Artikel 13. Inschakeling Derden

13.1   Ombre Beauty is gerechtigd bij de uitvoering van Overeenkomsten gebruik te maken van de diensten van derden, hetzij een onderaanneming, hetzij door tijdelijke inhuur van personeel. Deze derden zijn bevoegd als medewerker van Ombre Beauty te handelen bij het uitvoeren van de Overeenkomst.

13.2   De bepalingen omtrent de aansprakelijkheid, zoals bepaald in artikel 13, gelden mede voor deze derden.

Artikel 14. Overmacht

14.1   Indien Ombre Beauty als gevolg van een omstandigheid die niet aan haar toerekenbaar is, verhinderd is of in ernstige mate bemoeilijkt is om enige verplichting na te komen, dan is Ombre Beauty gerechtigd haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten dan wel te annuleren, zonder dat de Ondernemer jegens Ombre Beauty enige aanspraak heeft. Indien de periode van overmacht langer dan drie maanden geduurd heeft, is zowel Ondernemer als Ombre Beauty gerechtigd om de Overeenkomst schriftelijk te beëindigen, zonder jegens de andere partij schadeplichtig te zijn.

Artikel 15. Toepasselijk Recht & Bevoegde Rechter

15.1   Op alle onder deze Algemene Voorwaarden gesloten Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

15.2   Alle geschillen welke tussen Ombre Beauty enerzijds en Ondernemer anderzijds ontstaan voortvloeiend uit de Overeenkomst en of de uitleg of uitvoering daarvan, kunnen door Ombre Beauty worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Maastricht, Nederland.

 

Versie : 1
Laatste Wijziging: 1 Mei 2019
Copyright © Ombre Beauty