ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die u met Ombre Beauty® Academy afsluit. Voordat u zichinschrijft voor een workshop of cursus is het belangrijk om deze goed door te lezen. Door u aan te melden geeft u aan met de algemene voorwaarden zoals onderstaand beschreven akkoord te zijn gegaan.

1. TOEPASSELIJKHEID
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Ombre Beauty® Academy voor wat betreft cursussen, workshops, trainingen en opleidingen.
1.2 In deze algemene voorwaarden wordt met “de Deelnemer” bedoeld: iedere deelnemer die bij of via Ombre Beauty® Academydiensten/producten bestelt en/of afneemt.
1.3 Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een cursus, workshop, training of opleiding komt tot stand door het indienen van een aanvraagformulier door Deelnemer en het verstrekken van een bewijs van inschrijving door Ombre Beauty® Academy.
1.4 Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien alle partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

2. INFORMATIEVERSTREKKING
2.1 Prijs- en andere vermeldingen in folders, offertes of andere publicaties van Ombre Beauty® Academy binden Ombre Beauty® Academy niet behalve indien schriftelijk een geldigheidsduur wordt vermeld.
2.2 Leverings- of uitvoeringstermijnen worden door Ombre Beauty® Academy steeds bij benadering medegedeeld en binden Ombre Beauty® Academy niet.
2.3 Van Deelnemer wordt verwacht altijd zelf rekening te houden met factoren zoals de verkeersdrukte en het weer om tijdig aanwezig te zijn. Indien Deelnemer 60 minuten of meer te laat komt op een lesdag dan zal deze lesdag vervallen – waarbij het lesgeld van de opleiding niet komt te vervallen. Indien er nog een resterend geldbedrag openstaat dient dit dus alsnog volledig voldaan te worden.

3. INSCHRIJVINGEN ZONDER KMO
3.1 Deelnemer kan via www.ombre-beauty.com direct inschrijven voor een opleiding en betaald rechtsreeks aan Ombre Beauty® Academy een voorschot. Na inschrijving ontvangt Deelnemer een (elektronische) ontvangstbevestiging via e-mail.
3.2 Het resterende openstaande bedrag dient voldaan te worden op de eerste dag van de training. De totale kosten zijn vermeld in de elektronische ontvangstbevestiging verzonden via e-mail.
3.3 Indien Deelnemer niet binnen de in artikel 3.2 genoemde termijn betaald is Deelnemer van rechtswege in verzuim en is Ombre Beauty® Academy gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen.
3.4 Indien Deelnemer niet binnen de in artikel 3.2 genoemde termijn heeft betaald, is Deelnemer gehouden tot vergoeding van alle daadwerkelijk door Ombre Beauty® Academy gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten. De vergoeding van de gemaakte kosten beperkt zich niet tot de eventueel door de rechter vastgestelde kostenveroordeling.

4. INSCHRIJVINGEN MET KMO
Ombre Beauty® Academy is een erkende opleidingsverstrekker. Informeer bij https://vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille/voorwaarden-voor-subsidie-de-kmo-portefeuille
of er mogelijk subsidie aangevraagd kan worden via de KMO-portefeuille waarmee je 20% of 30 % van het lesgeld kunt besparen.
4.1 Een inschrijving/betaling via de KMO portefeuille verloopt als volgt:
Deelnemer kan via ombre-beauty.com direct inschrijven voor een opleiding en betaald rechtsreeks aan Ombre Beauty® Academy een voorschot (deze is gelijk aan het verschuldigde BTW-bedrag van het lesgeld).
Deelnemer registreert en meldt zich aan op https://vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille
Deelnemer dient een projectaanvraag in en geeft als projectbedrag het inschrijvingsgeld btw in (dit bedrag vind je terug in de bevestigingsmail van je inschrijving en tevens staat het bedrag op www.ombre-beauty.com).
De portefeuille geeft aan hoeveel percent van de opleiding zij subsidiëren en hoeveel Deelnemer dan nog dient te betalen (restbedrag).
Deelnemer betaalt eigen deel en 14 dagen later betaalt de KMO-portefeuille het overige deel. Hiervan ontvangt Deelnemereen mail zodra het bedrag klaar staat.
Deelnemer logt terug in op de site van de KMO-portefeuille en je geeft toestemming om de portefeuille door te storten op de rekening van Ombre Beauty® Academy. Let op: de betaling van KMO-portefeuille naar deze rekening duurt gemiddeld 14 kalenderdagen!
Zodra de betaling bij Ombre Beauty® Academy is toegekomen ontvang Deelnemer devolledige factuur met de melding dat het bedrag is voldaan
Belangrijke info
Het inschrijvingsgeld excl. BTW moet minstens 100 euro bedragen.
Een aanvraag moet ten laatste 14 dagen na de start van de opleiding gebeuren.
Kmo-portefeuille is een dienst van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen.
Heb je vragen? Je kan hiervoor terecht op het gratis nummer 1700 of bezoek de site van KMO portefeuillehttps://vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille.
4.2 Indien Deelnemer niet binnen de in artikel 4.1 genoemde termijn betaald is Deelnemer van rechtswege in verzuim en is Ombre Beauty® Academy gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen.
4.3 Indien Deelnemer niet binnen de in artikel 4.1 genoemde termijn heeft betaald, is Deelnemer gehouden tot vergoeding van alle daadwerkelijk door Ombre Beauty® Academy gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten. De vergoeding van de gemaakte kosten beperkt zich niet tot de eventueel door de rechter vastgestelde kostenveroordeling.

5. ANNULEREN
5.1 De aanvang van de cursus is gelijk aan het aanvangsuur van de eerste sessie van de cursus. Annuleren kan enkel schriftelijk: via email, per aangetekend schrijven of via een ondertekend annulatiedocument ingevuld op de academy. De datum van ontvangst van het annulatiebericht door Ombre Beauty® Academy is de datum die geldt voor toepassing van de annulatievoorwaarden. Het niet-betalen van het verschuldigde lesgeld bij inschrijving, evenals het niet verschijnen op de opleiding geldt niet als annulatie.
Kosteloos annuleren kan enkel tot 14 dagen vóór aanvang van de cursus. Het reeds betaalde voorschot (btw) wordt dan aan de cursist terugbetaald.
Bij annulatie minder dan 14 dagen vóór aanvang van de cursus worden annulatiekosten aangerekend welke 50% van het verschuldigde lesgeld omvatten.
5.2 Ombre Beauty® Academy kan beslissen een cursus niet van start te laten gaan wanneer het vooropgestelde minimum aantal inschrijvingen niet wordt bereikt. Aan een ingeschreven Deelnemer wordt in voorkomend geval het betaalde voorschot integraal terugbetaald, maar Deelnemer is niet gerechtigd op schadevergoeding.
5.3 Ombre Beauty® Academy behoudt zich het recht voor omwille van organisatorische redenen een opleiding te laten doorgaan in een andere lesplaats of op een ander tijdstip dan oorspronkelijk gecommuniceerd. De Deelnemer wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld, hetzij via mail, hetzij telefonisch. De vorderingen van Ombre Beauty® Academy op de Deelnemerzijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
Indien na het sluiten van de overeenkomst met Ombre Beauty® Academy omstandigheden ter kennis komen die Ombre Beauty® Academy goede grond geven te vrezen dat de wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen
indien openstaande facturen/geldbedragen door de Deelnemer onbetaald blijven op de vervaldatum, is Ombre Beauty® Academy gerechtigd, na schriftelijke mededeling, alle verdere leveringen van goederen of uitvoering van diensten op te schorten tot volledige betaling van de facturen. De Deelnemer heeft geen recht op vergoeding van eventuele schade die hij/zij ten gevolge van deze opschorting zou lijden. In deze gevallen kan Ombre Beauty® Academy naar keuze de verdere uitvoering van de overeenkomst opschorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst overgaan, een en ander onverminderd het recht van Ombre Beauty® Academy schadevergoeding te vorderen.

6. VOORTIJDIG STOPPEN / ONVOORZIENE FACTOREN
6.1 Als Deelnemer om wat voor reden dan ook de opleiding voortijdig afbreekt en/of een van de lesdagen afwezig is, is Ombre Beauty® Academy niet verplicht tot restitutie van de opleidingskosten noch het aanbieden van inhaal mogelijkheden van de gemiste lestijd. Als deelnemer door welke reden dan ook niet aanwezig is op de terugkomdag (gemiddeld 6 weken later) dan is Ombre Beauty® Academy niet verplicht een alternatief aan te bieden om dit in te halen.
6.2 Ombre Beauty® Academy is gerechtigd bij onverhoopte uitval of ziekte of wegens andere onvoorziene omstandigheden van de aangegeven trainer, deze te vervangen door een andere bekwame docent zonder vooraf toestemming van Deelnemer.
6.3 Als Ombre Beauty® Academy wegens onvoorziene omstandigheden een opleiding voortijdig moet afbreken, zal Ombre Beauty® Academy bereid zijn een alternatieve datum voor te leggen aan Deelnemer om de opleiding vooralsnog uit te voerendanwel een deel van de opleidingskosten te restitueren, overeenkomend met resterende onafgemaakte tijd.

7. AUTEURSRECHT / EIGENDOMSRECHT OPLEIDINGSMATERIALEN
7.1 Al het cursusmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. Het maken van beeldopnamen van een (gedeelte van) een workshop- of cursusmateriaal is niet toegestaan. De deelnemer is niet gerechtigd cursus-, workshop-, trainings-, of opleidingsmateriaal, waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan Ombre Academy toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.
7.2 Het werkboek wordt maar éénmalig uitgereikt bij de opleiding zelf. U kunt nadien geen kopie of digitale toezending meer ontvangen. De map is uw eigendom en mag niet gedeeld worden, en tevens mag niks uit het werkboek openbaar gemaakt worden op welke wijze dan ook (social media, derden).
7.3 Alle intellectuele eigendomsrechten op de door Ombre Beauty® Academy aan Deelnemer verstrekte (trainings)methodes, producten en teksten, blijven te allen tijde bij Ombre Beauty® Academy.

8. INFORMATIEBERSCHERMING
8.1 Deelnemer stemt er mee in om alle (bedrijfs-)informatie die ten behoeve van de opleiding zijn uitgewisseld worden vertrouwelijk te behandelen en nooit aan derden te openbaren.
8.2 Vertrouwelijke informatie zoals in deze overeenkomst omschreven, is informatie die door Ombre Beauty® Academy aan de Deelnemer schriftelijk, mondeling en visueel ter beschikking wordt gesteld en welke duidelijk is aangemerkt als zijnde vertrouwelijk.
8.3 De opgedane kennis voortkomend uit de opleiding komt voor Deelnemer ter beschikking. Uitgangspunt hierbij is dat de Deelnemer de verworven kennis enkel zal toepassen ten behoeve van zijn/haar eigen persoonlijke dienstverlening als beauty specialist.
8.4 Deelnemer zal alle verstrekte documentatie, zowel schriftelijk, visueel of mondeling, afkomstig van een opleiding niet openbaar maken of openbaar laten maken.
8.5 Deelnemer zal Ombre Beauty® Academy onmiddellijk op de hoogte stellen als zij inbreuk op het intellectuele eigendom voortkomend uit de opleiding vermoeden of vaststellen door een of meerdere Deelnemer(s).
8.6 Bij overtreding en/of niet nakomen van één of meerdere in dit artikel genoemde verplichtingen van Deelnemer, zal deze ten gunste van Ombre Beauty® Academy, zonder dat ingebrekestelling is vereist, voor iedere overtreding een onmiddellijk opeisbare boete van € 10.000 (tienduizend euro) verbeuren, alsmede een aanvullende boete van € 1.000 (duizend euro) per dag dat de overtreding na mededeling van de ontdekking daarvan door Ombre Beauty® Academy aan Deelnemer voortduurt, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, onverminderd de bevoegdheid van Ombre Beauty® Academy om volledige schadevergoeding, alsmede nakoming te vorderen.

9. AANSPRAKELIJKHEID
9.1 Ombre Beauty® Academy zet zich in voor een goede uitvoering van de opleidingen en zal Deelnemer zo goed mogelijk voorbereiden en trainen, in lijn met de kennis en vaardigheden van de trainer(s).
9.2 Ombre Beauty® Academy kan geen garanties geven omtrent de zelfstandige uitvoering door Deelnemer van de geleerde technieken, op basis van de verstrekte informatie en training. Het gebruik van de informatie verstrekt in het kader van de opleiding en het gebruik van de opgedane kennis uit de training door Deelnemer geschiedt voor eigen risico en deze vrijwaart Ombre Beauty® Academy van aanspraken die mogelijk hieruit kunnen ontstaan.
9.3 Ombre Beauty® Academy is niet aansprakelijk voor gevolgschade, persoonlijke schade of letsel van personen, direct of indirect ontstaan ten gevolge van of verband houdende met het gebruik en de verwerking van kennis die Deelnemer ten behoeve van eenopleiding ter beschikking heeft gekregen.
9.4 Ombre Beauty® Academy aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of vermissing van eigendommen van Deelnemersen/of modellen, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de opleiding, noch na het deelnemen.

10. STARTERKIT / GARANTIE
10.1 Alle producten opgenomen in de starterkits zijn CE gecertificeerde en EU geaccepteerde producten. 

10.2 De Ombre Beauty PMU Apparaat en de Atomizer Apparaat hebben een garantie van twaalf maanden, ingaande vanaf de aankoopdatum vermeld op de factuur.
Mocht een apparaat niet naar behoren werken dan dient Deelnemer schriftelijk via email, of aangetekend schrijven, het defect kenbaar te maken aan Ombre Beauty® Academy. Deelnemer dient hierbij een duidelijke gedetailleerde omschrijving van het defect/klacht toe te voegen.
Wat zullen we doen?
We zullen na ontvangst van bericht Deelnemer, contact opnemen om wellicht via instructies van onze service mogelijk het defect op te lossen. Indien het oplossen niet via deze manier mogelijk is, verzoeken we de Deelnemer het apparaat z.s.m. retour te sturen naar: Ombre Beauty, Markt 21, 6211 CJ Maastricht. Na ontvangst van het apparaat zal een technisch expert het apparaat analyseren. In geval dat het defect onder de garantie van toepassing is, wordt het apparaat kosteloos gerepareerd en/of vervangen en naar Deelnemer terug gestuurd. De garantie van het nieuwe of gerepareerde apparaat valt dan terug onder de resterende periode van de oorspronkelijke garantieperiode.

Wat dekt deze garantie niet?
Deze garantie dekt geen defecten veroorzaakt door nalatigheid, misbruik, sabotage, wijziging, niet-naleving van veiligheids-, bedienings- of onderhoudsinstructies; apparaten gekocht via de niet-erkende detailhandelaren; of wijziging of verwijdering van de logo’s op het apparaat of de verpakking. Tevende dekt deze garantie niet de normale slijtage.
Indien het defect niet in de garantie wordt gedekt wordt dit met Deelnemer gecommuniceerd. Indien akkoord voor reparatie, zullen de kosten voor rekening van Deelnemer zijn. Na ontvangst van de volledige betaling, zal het apparaat gerepareerd worden en retour gestuurd. Indien Deelnemer geen reparatie verkiest wordt het defecte apparaat retour gestuurd, waarbij de retourkosten voor rekening van de Deelnemer zijn.

11. TEVREDENHEID
Ombre Beauty® Academy streeft permanent naar continuïteit en verbetering van klantvriendelijkheid en de kwaliteit van aangeboden opleidingen en diensten. Mocht Deelnemer suggesties ter verbetering hebben, is een van de medewerkers van Ombre Beauty® Academy een eerste aanspreekpunt en zullen suggesties van Deelnemer intern gecommuniceerd. In de mate van het mogelijke is Ombre Beauty® Academy steeds bereid te veranderen om te verbeteren.
Indien Deelnemer ontevreden is over de gang van zaken, de inhoud van de opleiding, de trainer of de organisatie van je opleiding, dan signaleert Deelnemer dit best zo snel mogelijk, zodat tezamen met de partijen naar een passende oplossing gewerkt kan worden.
In het ergste geval dat partijen niet gezamenlijk tot een oplossing kunnen komen kan Deelnemer stappen ondernemen zoals beschreven via de klachtenprocedure.

12.KLACHTEN
12.1 Klachten betreffende facturen of betalingsuitnodigingen van Ombre Beauty® Academy dienen schriftelijk aan Ombre Beauty® Academy te worden toegezonden binnen veertien dagen na factuurdatum, zo niet is de schuldvordering voortkomend uit deze facturen onbetwist.
12.2 Klachten betreffende (verborgen) gebreken in geleverde goederen of uitgevoerde diensten dienen schriftelijk aan Ombre Beauty® Academy te worden toegezonden, zo spoedig mogelijk en ten laatste binnen de vierentwintig uur na de vaststelling ervan.

13. OVERIG
13.1 Als Deelnemer hinder veroorzaakt voor of tijdens een opleiding, heeft Ombre Beauty® Academy het recht om Deelnemer te verwijderen uit de opleidingsruimte / pand. Daarbij behoud Ombre Beauty® Academy het recht de Deelnemer te weigeren voor andere opleidingen. Indien deelnemer door verhindering van de les / veroorzaken overlast een resterend deel van de opleiding niet heeft afgerond vervalt hiermee niet de verplichting tot betaling van het volledige lesgeld. Indien het lesgeld reeds volledig voldaan is, komt Deelnemer niet in aanmerking voor restitutie van het lesgeld.
13.2 Door Deelnemer meegebracht Modellen dienen geen contra-indicaties te hebben en alle voorzorg regels in acht te hebben genomen, alsmede alle nazorg adviezen op te volgen. Al deze regels staan omschreven in de opleidingsbrochure en op website www.ombre-beauty.com.
13.3 Door Deelnemer meegebrachte modellen mogen enkel aanwezig zijn tijdens het praktijk gedeelte van een opleiding en niet tijdens het theoriegedeelte.
13.4 In alle locaties van Ombre Beauty® Academy gelden huisregels opgenomen in een regelement welke u kunt opvragen via info@ombre-beauty.com

14. WIJZIGINGEN / AANVULLINGEN
14.1 Wijzigingen en/of aanvullingen van de bepalingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend, indien schriftelijk overeengekomen. De rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst zijn niet overdraagbaar, voor zover niet anders is bepaald in deze overeenkomst.

15. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT
15.1 Geschillen met betrekking tot deze overeenkomst of met betrekking tot al hetgeen daarmee verband houdt of daaruit voortvloeit, zullen aan de bevoegde rechter in Nederland worden voorgelegd.

0